فیلامنت

با گروه محصولات برنا آشنا می شوید
PLA با نشان تجاری iKi

  PLA با نشان تجاری iKi


قیمت: 3,500,000 ریال

ABS با نشان تجاری iKi

  ABS با نشان تجاری iKi


قیمت: 3,200,000 ریال

Wood با نشان تجاری iKi

  Wood با نشان تجاری iKi


قیمت: 3,800,000 ریال

METAL با نشان تجاری iKi

  METAL با نشان تجاری iKi


قیمت: 3,800,000 ریال

PVA با نشان تجاری iKi

  PVA با نشان تجاری iKi


قیمت: 3,200,000 ریال

Flexible با نشان تجاری iKi

  Flexible با نشان تجاری iKi


قیمت: 3,800,000 ریال

ABS - C با نشان تجاری iKi

  ABS - C با نشان تجاری iKi


قیمت: 2,150,000 ریال