لطفا جاوا اسکریپت را فعال نمائید

فیلامنت

در این بخش با گروه محصولات برنا آشنا می شوید
 PLA با نشان تجاری iKi

  PLA با نشان تجاری iKi


سهولت در کاربری

قیمت: 1/200/000 ریال

ABS با نشان تجاری iKi

 ABS با نشان تجاری iKi


چسبندگی بالا بدون ترک خوردگی

قیمت: 1/050/000 ریال

Wood  با نشان تجاری iKi

 Wood با نشان تجاری iKi


لمس طبیعت

قیمت: 1/900/000 ریال

METAL با نشان تجاری iKi

 METAL با نشان تجاری iKi


فیلامنت شبه فلز

قیمت: 1/550/000 ریال

PVA  با نشان تجاری iKi

 PVA با نشان تجاری iKi


فیلامنت حلال در آب

قیمت: 5/400/000 ریال

Flexible با نشان تجاری iKi

 Flexible با نشان تجاری iKi


فیلامنت انعطاف پذیر

قیمت: 2/150/000 ریال

ABS - C با نشان تجاری iKi

 ABS - C با نشان تجاری iKi


رسانای الکتریسیته

قیمت: 2/150/000 ریال