بارگیری

BORNA

پرینترهای سه بعدی برنا | سرعت پرینت
سرعت پرینت
پرینترهای سه بعدی برنا

نکته نهم:سرعت پرینتبرخی از انواع فیلامنت مانند فیلامنتهای لاستیکی (Flexible) نیازمند پرینت با سرعت آهسته می باشند و سرعت پرینت در کیفیت پرینت تاثیر بسزایی دارد. لذا توصیه می شود در هنگام تهیه فیلامنت سرعت پرینت آن ماده نیز از فروشنده پرسیده شود.نکته هشتم
سیستم تزریق

اطلاعات بیشترنکته دهم
قابلیت پولیش و پرداخت

اطلاعات بیشتر