بارگیری

پرینتر سه بعدی برنا

صفحه اصلی / آماده سازی فایل جهت پرینت سه بعدی
پرینترهای سه بعدی برنا | دمای ذوب فیلامنت
دمای ذوب فیلامنت

نکته پنجم:دمای ذوب فیلامنتیکی دیگر از پارامترهای انتخاب فیلامنت مناسب نقطه ذوب فیلامنت می باشد. اکثر پرینترهای سه بعدی دارای محدوده دمای کارکرد می باشند و این محدوده دما بر اساس تجهیزات بکار رفته در پرینترهای 3 بعدی تعیین می شود. این محدوده دما معمولاً در بازه دمایی 180 الی 260 درجه سلسیوس می باشد.
برخی از فیلامنتهای ارائه شده به بازار دارای دماهای غیر متعارف می باشند. به عنوان مثال می توان به فیلامنت لاستیک شرکت میکربات اشاره نمود که دارای دمای ذوب 100 درجه سلسیوس می باشد و این بدان معنی می باشد که نمی توان این نوع فیلامنت را در پرینترهای معمولی با محدوده دمای 180 الی 260 درجه سلسیوس پرینت نمود. لذا همواره این نکته می بایست مورد توجه قرار گیرد که آیا پرینتر قادر به پرینت ماده فوق می باشد یا نه؟
نکته چهارم
خلوص فیلامنت

اطلاعات بیشترنکته ششم
میزان تولید دود

اطلاعات بیشتر