بارگیری

BORNA

پرینترهای سه بعدی برنا | قابليت خاموش شدن دستگاه بعد از پرينت
قابليت خاموش شدن دستگاه بعد از پرينت
پرینترهای سه بعدی برنا

نکته شانزدهم:قابليت خاموش شدن دستگاه بعد از پرينتیکی از پارامترهای تاثیر گذار بر انتخاب پرینتر سه بعدی سیستم خاموش کن اتوماتیک آن می باشد. مجهز بودن پرینتر به این سیستم این امکان را فراهم می نماید که بعد از کار پرینت دستگاه اتوماتیک خاموش گردد.


نکته پانزدهم
قابليت اتوکاليبراسيون

اطلاعات بیشترنکته هفدهم
صافي ديواره پرينت

اطلاعات بیشتر