بارگیری

پرینتر سه بعدی برنا

صفحه اصلی / آماده سازی فایل جهت پرینت سه بعدی
پرینترهای سه بعدی برنا | دقت ابعادی دستگاه
دقت ابعادی دستگاه

نکته دهم:دقت ابعادی دستگاهمنظور از دقت ابعادی دستگاه میزان خطای پرینت در دو راستای طول و عرض می باشد. به عبارت دیگر تولرانس پرینت به عنوان دقت ابعادی دستگاه شناخته می شود. این بدان معنا می باشد که در صورت پرینت قطعه مربعی به اندازه 100 میلیمتر در 100 میلیمتر، مدل بعد از پرینت دارای چه اندازه ای خواهد بود. دقت ابعادی بیشتر دستگاه های پرینتر سه بعدی موجود در بازار در حدود 100 میکرون و یا 0.1 میلیمتر می باشند. یعنی بعد از پرینت قطعه مربعی به اندازه 100 میلیمتر در 100 میلیمتر، مدل پرینت شده اندازه 0.1±100 میلیمتر در 0.1±100 میلیمتر را خواهد داشت.نکته نهم
کمترین ضخامت لایه

اطلاعات بیشترنکته یازدهم
گرم کن صفحه ساخت

اطلاعات بیشتر